Övning 12: Bedömningslandning

Övning 12: Bedömningslandning
Uttrycket bedömningslandning kan tyckas lite underligt då alla landningar rimligtvis borde innehålla en rätt stor del bedömning. Uttrycket används dock för att beskriva en landning där motorn inte används. Från ett utgångsläge i luften ska landning på önskad sättningspunkt kunna genomföras med god precision.

Av säkerhetsskäl övas bedömningslandning alltid med motorn på tomgång. Övningen genomförs från ett utgångsläge på medvindslinjen vid en höjd av c:a 1000 fot och 600 m från banan. Vid detta läge reduceras motorvarvtalet till tomgång och används inte mer.

Utan motor regleras flygbana och sjunkhastighet helt med hjälp av nosläge och klaff. Utan motoreffekt måste landningsvarvet göras betydligt snävare, och klaffen används först när du är helt säker på att nå sättningspunkten.

I övningen för bedömningslandning ingår också nödchecklistan, dvs. listan över de åtgärder som ska utföras vid ett riktigt motorbortfall. Nödchecklistan innehåller punkter för att inta rätt fart, val av landningsplats, kontroll av de bränsle- och motorreglage som i en verklig situation skulle kunna stoppat motorn samt åtgärder för att kontakta flygtrafikledning och säkra kabinen i flygplanet.

Tips!
Innan övningen påbörjas är det nyttigt att noga repetera nödchecklistan, gärna sittandes i flygplanet på marken. Vid själva bedömningslandningen är det sedan viktigt att hela tiden utvärdera flygplanets läge och flygbana. Titta ofta på den tänkta landningspunkten och genomför nödvändiga korrigeringar.


Föregående (trafikvarvet, start och landning)   |   Nästa (vindens verkan vid flygning)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:36