Inbjudan till höstmöte 2011

Höstmöte på Stockholms Flygklubb 2011-11-11 klockan 19.00

Kallelse till Höstmöte i Stockholms Flygklubb

Klicka här för att anmäla dig!
2011-11-11 kl 19.00
Lokal: Klubbhuset

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötesförhandlingarna, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på buffé.

De två viktigaste frågorna för medlemmarna under mötet torde vara att bestämma den årsavgift som skall uttas för 2012 och att utse en klok valberedning som inför årsmötet 2012 skall ta fram ett förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Utanför det formella höstmötet ges information och tid till diskussion kring klubbens framtid Vi behöver ha anmälan för att veta hur stor buffe som skall ordnas.

Anmälan till klubben eller via hemsidan senast 8 november 2011.

Dagordning

  1. Mötets behöriga utlysande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
  4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
  5. Information kring klubbens framtid på Bromma och hur vi avser verka för att säkra detta.
  6. Behandling av motioner.
  7. Styrelsens budgetförslag för kommande år.
  8. Beslut om årsavgift för kommande år.
  9. Val av klubbens representanter i valkommittén.
  10. Övrigt
BilagaStorlek
Kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse för 201174.57 kB