Ny postadress

Stockholms Flygklubb har ny postadress:

Stockholms Flygklubb
Box 20114
161 02 Bromma