Kallelse till höstmöte 2014

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på enklare förtäring.

Tid: torsdagen den 13:e november kl. 19:00
Plats: EAAs lokaler på Barkarby flygfält

Höstmötet har två viktiga funktioner i att välja valberedning inför årsmötet 2015 samt att fastställa den årsavgift som styrelsen föreslår för nästa år.

Dagordning publiceras här i slutet av veckan då den fastställts av torsdagens styrelsemöte.

http://nykroppaflygcentrum.rular.se/P3189317 Foto: Krister Karlsmoen
SE-GMD på Barkarby anno 2006. Foto: Krister Karlsmoen

Dagordning för mötet:

1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
5. Information kring klubbens framtidsscenarier.
6. Behandling av motioner.
7. Styrelsens budgetförslag för 2015.
8. Beslut om årsavgift för 2015.
9. Val av klubbens representanter i valkommittén.
10. Övrigt