Stadgar

Stadgarna i dess nuvarande lydelse fastställdes vid klubbens höstmöte den 25 november 1963 att gälla från denna dag.

§ 1. NAMN OCH ÄNDAMÅL
MOM 1.Klubbens namn är Stockholms Flygklubb, SFK.

MOM 2.Klubbens ändamål är att verka för sport- och privatflygets främjande.

MOM 3.Klubben kan genom anslutning eller på annat lämpligt sätt samverka med andra organisationer som i Sverige verkar för samma ändamål som klubben. Klubben äger därvid att iakttaga de förpliktelser som föreskrivs.

§ 2. HEMORT
MOM 1.Klubben skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. MEDLEMSKAP
MOM 1. Till medlem i klubben kan, efter till klubben ställd skriftlig ansökan, väljas person eller organisation med intresse för klubbens ändamål.

MOM 2.Medlemskap beviljas av styrelsen, som också äger utesluta medlem, vilken icke uppfyller fordringar för medlemskap.

MOM 3.Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall helst skriftligen anmäla detta hos styrelsen. Medlem som resterar med medlemsavgift efter av styrelsen fastställd och meddelad respittid, anses ha utträtt ur klubben.

MOM 4.Till hedersledamot kallas på styrelsens förslag av ordinarie möte person, som gjort sig särskilt förtjänt om klubben eller dess ändamål.

MOM 5.Rättighet att föra klubbens flygplan meddelas blott medlem, som härför blivit godkänd av flygchefen samt erlagt föreskriven medlemsavgift.

MOM 6.Tillfällig rättighet att föra klubbens flygplan kan meddelas medlem av annan flygklubb eller representant för offentlig organisation och förvaltning under förutsättning av flygchefens godkännande och att övriga av styrelsen fastställda villkor är uppfyllda.

§ 4. MEDLEMSAVGIFTER
MOM 1.Årsavgiften för påföljande kalenderår beslutas av höstmötet.

MOM 2. Årsavgift för organisation samt tillfälliga eller speciella avgifter fastställes av styrelsen.

MOM 3.Hedersledamot är befriad från avgifter.

MOM 4. Medlem, som enligt förutvarande stadgar blivit ständig medlem, skall allt framgent tillkomma de rättigheter som stadgas för årsbetalande medlem.

MOM 5.Årsavgift för kalenderåret skall erläggas senast den 15 februari eller för nyinvald medlem inom 30 dagar efter delgivning av invalet. Tillfälliga eller speciella avgifter skall erläggas på tidpunkt som styrelsen bestämmer.

MOM 6.Årsavgift, som erlagts av medlem invald efter den 1 oktober, gäller såväl för invalsåret som det därpå följande kalenderåret.

§ 5. ALLMÄNNA SAMMANTRÄDEN

MOM 1.Allmänna ordinarie möten skall hållas två gånger årligen, dels årsmöte under tiden 15 februari - 15 mars, dels höstmöte under tiden 15 oktober - 15 november.

MOM 2.Sammankallande till ordinarie möte bestäms av styrelsen, som utfärdar skriftlig kallelse, till årsmöte senast två veckor före och till höstmöte senast en vecka före mötesdagen.

MOM 3.Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets behöriga utlysande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Styrelsens årsberättelse, (kassarapport)
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7. Andra i kallelsen upptagna ärenden.
8. Behandling av motioner.
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 10. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

Vid omröstning i ärende 6 resp. 10 får gamla resp. nya styrelsens funktionärer ej deltaga.

MOM 4.Valet av styrelse skall justeras omedelbart efter årsmötet.

MOM 5.Vid höstmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare
för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
5. Andra i kallelsen upptagna ärenden.
6. Behandling av motioner.
7. Styrelsens budgetförslag för kommande år.
8. Beslut om årsavgift för kommande år.
9. Val av klubbens representanter i valkommittén.
10. Övrigt.

MOM 6.Motion skall vara inkommen till styrelsen för årsmötet före den 1 februari, för höstmötet före den 1 oktober. I laga tid inkommen motion skall med styrelsens yttrande framläggas inför respektive möte. Efter laga tid inkommen motion liksom vid möte framlagd behöver ej tas upp till behandling förrän till närmast följande ordinarie möte.

MOM 7.Allmänt extra möte utlyses då styrelsen så finner erforderligt, då ordinarie möte så beslutat, eller då minst 10 av klubbens medlemmar med skriftligt angivande av skäl inkommit till styrelsen med framställning därom. Kallelse skall utgå minst en vecka före sammanträdesdag och upptaga ärende, som skall behandlas.

Följande dagordning skall tillämpas:

1. Mötets behöriga utlysande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Mötets ärende eller ärenden.

MOM 8.Vid ordinarie eller extra möte får beslut fattas endast avseende i kallelse upptagna ärenden.

MOM 9.Allmänt möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Beslut fattas genom öppen omröstning, såvida sluten ej begärs. Beslut fattas med enkel majoritet utom i de frågor, där i dessa stadgar annorlunda är föreskrivet.

MOM 10.I ärenden, som avgöres med enkel majoritet, har vid öppen votering ordföranden utslagsröst vid lika röstetal. Vid sluten votering i dylika frågor, eller då ordföranden ej deltar i voteringen, skall vid lika rösttal lotten avgöra.

MOM 11.Rösträtt tillkommer medlem, som ej resterar med medlemsavgift, och skall utövas personligen.

MOM 12.Medlem, som är organisation, må företrädas av ett befullmäktigat ombud med en röst.

MOM 13.Protokoll eller beslutssammandrag från ordinarie och extra möte skall tillställas klubbens medlemmar.

§ 6. STYRELSE OCH BEFATTNINGSHAVARE

MOM 1.Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, medlemsregisterförare, fem övriga ledamöter samt två suppleanter. Suppleanterna ersätter under sin mandatperiod annan styrelseledamot vid förfall för denne.

MOM 2.Styrelsens ledamöter väljes av årsmötet så, att udda år väljes för två år ordförande och sekreterare, att jämna år väljes för två år vice ordförande och kassaförvaltare. Kompletteringsval kan förekomma. Varje år väljes för ett år övriga ledamöter och suppleanter. Omval kan förekomma.

MOM 3.Styrelsen äger att inom sig utse flygchef och tekniskt ansvarig person eller eljest tillsätta eller anställa befattningshavare på dylika poster.

MOM 4.Styrelsen sammanträder på skriftlig kallelse av ordföranden, utfärdad senast en vecka före sammanträdesdagen, varvid de ärenden angivits, som skall behandlas. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av ledamöterna eller suppleanter för dessa är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslut om uteslutning av medlem fordras dock enhällighet.

MOM 5.Medlemsinval må ske utan styrelsesammanträde om ordföranden och en annan styrelseledamot jämte flygchefen är ense.

MOM 6.Styrelsen ansvarar för klubbens verksamhet och förvaltningen av dess tillgångar. Det åligger styrelsen att redovisa sin verksamhet för årsmötet samt att före den 1 februari till revisorerna överlämna årsberättelse och räkenskaper för föregående kalenderår (=räkenskapsåret).

MOM 7.Klubbens firma tecknas av ordföranden och sekreterare gemensamt. I ekonomiska sammanhang skall dock klubbens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare gemensamt.

MOM 8.Vice ordförande övertar ordförandens funktion vid förfall för denne.

§ 7. VERKSTÄLLANDE UTSKOTT

MOM 1.Klubbens verkställande organ är Verkställande Utskottet, VU,som består av ordföranden, sekreteraren, kassaförvaltaren och flygchefen. Ytterligare medlemmar kan tillsättas av styrelsen eller adjungeras av VU, om så är påkallat i särskilda kommittéer underställda VU. VU skall fortlöpande rapportera sin verksamhet till styrelsen.

MOM 2.VU äger fatta beslut för klubbens verksamhet, vilka äger giltighet under förutsättning att de i VU ingående styrelseledamöterna är ense, försåvitt styrelsen ej upptar ärende till prövning och beslutar annorlunda.

MOM 3. Styrelsen fastställer instruktion förVU.

§ 8. REVISORER

MOM 1.För granskning av styrelsens förvaltning utses av årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant.

MOM 2.Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse över räkenskapsåret före den 15 februari.

§ 9. VALBEREDNING

MOM 1.Vid höstmötet utses två medlemmar, varav en sammankallande, att tillsammans med en av styrelsen utsedd representant utgöra valkommittén med uppgift att till årsmötet inkomma med förslag till besättande av lediga platser i styrelsen, till revisorer, samt till suppleanter.

MOM 2.Valkommitténs förslag skall utsändas till klubbens medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 10. STADGEFRÅGOR

MOM 1.Förslag till ändring av dessa stadgar får endast behandlas vid års- och höstmöte.

MOM 2.Ändringsförslagets lydelse skall tillställas medlemmarna senast tillsammans med kallelsen till respektive möte.

MOM 3.För godkännande av dylika förslag erfordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten.

§ 11. ÖVERLÅTELSE AV TILLGÅNGAR

MOM 1.Klubbens tillgångar får icke överlåtas till klubbens medlemmar.

MOM 2.Klubbens enligt balansräkning behållna överskott får icke utdelas bland medlemmarna utan skall avsättas för nyanskaffning av materiel inom klubben, för eventuellt ekonomiskt bistånd till medlemmarnas flygverksamhet inom klubben samt i övrigt främjande av klubbens ändamål.

§ 12. UPPLÖSNING AV KLUBBEN

MOM 1.Förslag till upplösning av Stockholms Flygklubb får endast upptas till behandling av årsmöte. Dylikt förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

MOM 2.Tillstyrkes förslaget av årsmötet med minst 3/4 majoritet, skall meddelande härom omedelbart tillställas medlemmarna, och ny omröstning skall äga rum vid påföljande årsmöte. Erhåller förslaget ånyo minst 3/4 majoritet skall klubben anses upplöst.

MOM 3.Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användningen av klubbens behållna tillgångar.

MOM 4.Nämnda tillgångar får ej tillfalla enskild person eller fördelas bland den upplösta klubbens medlemmar utan skall överlämnas till annan då existerande sammanslutning, som verkar för liknande ändamål som klubben, att disponeras som understöds- eller stipendiefond, eller, om någon dylik sammanslutning då ej existerar, överlämnas till särskild för detta ändamål utsedd stiftelse.


BilagaStorlek
Stadgar för Stockholms Flygklubb10.33 kB
Senast ändrad sön, 2010-03-14 20:11